Mám počas práce z domu nárok na stravné lístky?

23. 7. 2020

1 min.

Mám počas práce z domu nárok na stravné lístky?

Mimoriadna situácia vytvorila otázniky aj v takej na prvý pohľad samozrejmej veci, ako sú stravné lístky. Zamestnanci sa čoraz viac začali obracať na Národný inšpektorát práce, ako je to počas pandémie a práce na diaľku s ich nárokom na zabezpečenie stravovania zamestnávateľom. Odpoveď nachádzame v Zákonníku práce.

Ak ste zamestnanec, nárok na zabezpečenie stravovania zamestnávateľom máte aj počas práce z domu. Aj keď sa za „teleprácu“ nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností, ide o výkon práce, počas ktorého mu vzniká nárok na zabezpečenie stravovania podľa § 152 Zákonníka práce.

Zákonník práce dáva zamestnávateľovi možnosť po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

  • a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
  • b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
  • c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie.