Čo znamenajú C-pozície vo firmách?

12. 2. 2021

4 min.

Čo znamenajú C-pozície vo firmách?
autor
Katarína Holetzová

Katarína Holetzová je publicistka, vysokoškolská pedagogička a autorka troch beletristických kníh. Ako redaktorka spolupracovala s viacerými slovenskými a českými periodikami, napr. denníkom SME, Pravda, či magazínmi Report a Rock and Pop.

Väčšina moderných spoločností má jasne stanovenú hierarchiu, ktorá zahŕňa množstvo pracovných pozícií s písmenom „C“, teda skratkou od slova “chief”, čo znamená „vedúci“. Aj keď úloha skratiek je dlhé názvy zjednodušiť, nie vždy je tomu tak a vyznať sa v neznámych skratkách CEO, CSO, CFO je skutočne ťažké. Ak sa vám neznáme slovíčka pletú, v našom článku zistíte, kto a aká náplň práce sa skrýva za C-označeniami vrcholových pozícií.

CEO: Chief Executive Officer

Najvyššia pozícia v spoločnosti alebo organizácii, ktorá so sebou prináša aj najvyššiu zodpovednosť. Ak ste sa stali CEO, stali ste sa totiž generálnym riaditeľom. Táto skratka sa používa najmä v Spojených štátoch amerických, no v posledných rokoch sa udomácnila aj u nás. Vašou hlavnou náplňou ako CEO bude riadiť spoločnosť a rozhodovať o stratégii a kľúčových otázkach v rámci riadenia. Mnohokrát ste tiež tvárou spoločnosti, pri oznamovaní zásadných krokov vystupujete na verejnosti a spolupracujete s PR oddelením. Zodpovedáte sa predstavenstvu alebo inému orgánu v závislosti od štruktúry spoločnosti. Ako CEO ste najvyšší manažér, no čo je dôležitejšie, ste líder spoločnosti a zamestnancov.

COO: Chief Operations Officer

Pozíciu pod skratkou COO by ste v minulosti našli pod názvom „prevádzkový riaditeľ“. Ako COO zodpovedáte za denný chod spoločnosti, plánujete a riadite jednotlivé kroky manažmentu a dohliadate na plnenie cieľov. Ste číslom dva v spoločnosti, niečo ako viceprezident či námestník, a vašou úlohou je tiež byť vždy po ruke generálnemu riaditeľovi. Práve vy ste ten, kto má zhmotniť víziu a poslanie, ktoré stanovil CEO, do strategického akčného plánu.

CMO: Chief Marketing Officer

CMO, teda šéf marketingu, je človek, ktorý má na starosti všeobecný marketing spoločnosti či organizácie. Na pozícii CMO vás čakajú analytické úlohy, ako tvorba cien a prieskum trhu, kreatívne úlohy pozostávajúce z grafického dizajnu a tvorby reklám a úlohy s ostatnými vedúcimi pracovníkmi pri koordinovaní vízie a stratégie spoločnosti z hľadiska marketingu. Budete riadiť pracovníkov zodpovedajúcich za rôzne čiastkové oblasti marketingu, ako je napríklad externá komunikácia (tvorbu obsahu, ktorým sa bude firma prezentovať na verejnosti: reklamné spoty, eventy, letáky, správa sociálnych médií), interná komunikácia (komunikácia firmy smerom k svojim zamestnancom) a public relations alebo PR (neustále zlepšovanie mena firmy na verejnosti).

CCO: Chief Communications Officer

CCO, tzv. riaditeľ komunikácie, je pozícia, ktorá vo väčších spoločnostiach a korporáciách tvorí s CMO synergickú dvojicu, vzhľadom na to, že marketing je z veľkej časti práve o komunikácii. Ak ste sa ocitli na pozícii CCO, budete zodpovedať za komunikáciu a tvorbu pozitívnych vzťahov spoločnosti s rôznymi zainteresovanými stranami, vrátane zamestnancov, akcionárov, medií a verejnosti s cieľom ochraňovať jej dobré meno. Budete dbať na to, aby pozitívne aktivity a snahy spoločnosti boli viditeľné a jednotné naprieč rôznymi kanálmi, externe aj interne, a tiež je vašou úlohou delegovať špecifické úlohy na manažérov súvisiacich oddelení. CCO niekedy pôsobí aj ako hovorca, ale to už závisí od vnútorného usporiadania spoločnosti.

CIO: Chief Information Officer

Napredovanie v informačných technológiách je dôležitou súčasťou rastu a úspechu takmer každej spoločnosti. Zodpovednosť za výsledky v tejto oblasti nesie CIO, teda vedúci IT. Ako CIO budete prijímať výkonné rozhodnutia týkajúce sa technických záležitostí, ako je nákup IT vybavenia od dodávateľov alebo vytváranie nových IT systémov. Zodpovednosť budete niesť aj za nábor v rámci tohto oddelenia, takže je dôležité, aby ste proaktívne pracovali s cieľom vychovávať skvelých zamestnancov, čo vyžaduje silné organizačné schopnosti. Okrem toho, že pod vás bude spadať celý tím informatikov, budete komunikovať s najväčšou pravdepodobnosťou priamo s CEO a zároveň budete členom predstavenstva. Aj keď táto pozícia vznikla až v 80. rokoch, dnes je stabilnou súčasťou spoločností a organizácií rôzneho zamerania aj veľkosti.

CTO: Chief Technology Officer

CTO, teda pozícia technologického riaditeľa, je typická v rámci hierarchie vedenia najmä v IT spoločnostiach, ktoré sa špecializujú na výskum a vývoj. V pozícii CTO bude vašou úlohou stanoviť a nasledovať víziu využívania technológií v spoločnosti, zaisťovať, aby technologické zdroje vyhovovali krátkodobým a dlhodobým potrebám a navrhovať ciele pre výskum a vývoj. Neminú vás ani administratívne práce, napríklad správa technologických rozpočtov a časových rámcov a zabezpečenie toho, aby všetky technologické postupy boli v súlade s regulačnými normami. Z popisu zodpovedností je jasné, že vašim najbližším parťákom v práci bude CIO. Spolu s ním by ste mali mať neustály prehľad o nových technologických vymoženostiach a stratégiách, ktoré by mohli usmerňovať budúcnosť spoločnosti a zabezpečiť jej stabilitu a rast.

Chief Financial Officer

Na tejto manažérskej pozícii sa staráte o financie spoločnosti alebo organizácie. Ako finančný riaditeľ zodpovedáte za plánovanie, reportovanie, vykonávanie analýz, vyhodnocovanie rizík a predikcií v rámci financií spoločnosti a navrhujete, kam peniaze investovať alebo v čom ušetriť. Prinášate svoje návrhy a riešenia priamo CEO a zodpovedáte sa pred predstavenstvom, ktorého ste často členom. Okrem toho, že musíte byť odborníkom vo svojej oblasti, mali by ste mať skvelé manažérske a komunikačné schopnosti, pretože budete pravdepodobne riadiť finančný a účtovný tím.

CSO: Chief Sales Officer

Skratka CSO nie je u nás tak bežná ako CEO či CIO a stále sa stretávame najmä so slovenským označením „obchodný riaditeľ“. Hlavnou úlohou v pozícii CSO je usmerňovať obchodné oddelenie a zároveň sa zodpovedať za jeho výkon svojmu nadriadenému – CEO. Vašou náplňou na tejto pozícií je v súlade s obchodnou stratégiou dohliadať na denný chod oddelenia a vytvárať obchodné taktiky na dosiahnutie cieľov. Spracovávate tiež analýzy predaja, reportujete výsledky a efektívne koordinujete jednotlivé pobočky spoločnosti.

CSO: Chief Security Officer

CSO je hlavný bezpečnostný pracovník, ktorý je zodpovedný za ochranu spoločnosti, konkrétne za fyzickú, informačnú a personálnu. Ako CSO budete riadiť bezpečnostný tím a vašou hlavnou náplňou bude dohliadať na bezpečnosť prevádzky, priebežne ju zlepšovať a chrániť pred fyzickými, ale aj virtuálnymi útokmi, vzhľadom na čo budete často v blízkom kontakte s CIO. CSO vykonáva analýzy bezpečnosti, plánuje jej rozvoj a sleduje trendy, aby mohol efektívne posúvať bezpečnosť organizácie vpred.

CDO: Chief Data Officer

Zber a analýza štatistických dát, či už ide o logistické trasy nákladiakov alebo počet návštev na webe, sa ruka v ruke s rozmachom digitálneho priestoru dostávajú do popredia záujmu vo viacerých odvetviach biznisu, a preto je úplne prirodzené, že žiadanejšou sa stáva aj pozícia pre riaditeľa tohto oddelenia. Práve ako CDO budete zodpovední za to, aký druh informácií spoločnosť zhromažďuje, aby ich následne využila na potrebné účely. Vašou náplňou práce bude na základe vypracovania obchodnej taktiky navrhovať a implementovať dátové stratégie a systémy, dohliadať na kvalitu zhromažďovaných údajov a efektívne komunikovať o ich stave a možnostiach využitia s predstavenstvom. Dôležitými predpokladmi pre túto pozíciu sú samozrejme výborný prehľad v IT sektore a logické myslenie.

CHO: Chief Happiness Officer

„Ak ste šťastní a viete to, staňte sa CHO“, láka článok v britskom denníku The Guardian. Práca Chief Happiness Officer, teda manažéra šťastia, môže byť napriek lákavému názvu skutočne náročná. Vaším cieľom ako CHO je totiž zabezpečiť zamestnancom tzv. work-life balance a uspokojiť ich potreby natoľko, aby sa v zamestnaní cítili dobre a odvádzali čo najlepší výkon. Nie ste však „office manager“ ale človek, ktorý sa denno-denne stará o spokojnosť ľudí naokolo. A akí by ste mali byť, ak máte zálusk na túto pozíciu? „Nie je žiadnym prekvapením, že v prvom rade by ste sami mali byť šťastní,“ uvádza vyššie spomínaný článok. Takže bez každodenného úsmevu na vašej tvári to naozaj nepôjde.

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy
Čo znamenajú C-pozície vo firmách?