Dátový vedec, dátový analytik... aké sú možnosti v oblasti práce s dátami?

26. 8. 2020

5 min.

Dátový vedec, dátový analytik... aké sú možnosti v oblasti práce s dátami?
autor
Danaë Renard

Journaliste web

Dátový vedec, dátový analytik, dátový inžinier… Myslíte si, že tieto názvy profesií odkazujú na to isté? Omyl! Existuje široká paleta profesií, ktoré sa venujú práci s dátami. Dobrou správou je, že ich firmy čoraz častejšie vyhľadávajú. Dôkazom je aj zoznam 15 profesií, ktoré boli podľa portálu LinkedIn v roku 2020 najžiadanejšie: na prvom mieste sa ocitli ľudia z oblasti správy a ochrany údajov. Aké rôzne povolania sa práci s dátami venujú? V nasledujúcom článku vám ponúkame prehľad týchto sľubných pracovných pozícií.

Povolania budúcnosti

V záujme rozvoja efektívnej a personalizovanej marketingovej stratégie spoločnosti v súčasnosti prikladajú veľkú dôležitosť analýze a zhodnocovaniu digitálnych údajov, ktoré môžu zhromažďovať. Vzhľadom na objem informácií generovaných naším využívaním nových technológií (podľa International Data Corporation ide o 1,7 megabajtov údajov za sekundu na jedného človeka na svete), je číslo reprezentujúce hodnotu tohto trhu v roku 2019 pôsobivé – odhaduje sa na 210 miliárd dolárov. Viacerí sa teda pýtajú: kto by mal uchovávať naše údaje? Kto by k nim mal mať prístup? Ako ich čo najšetrnejšie uchovávať? Dátové profesie sú preto neustále potrebnejšie, aby mohli reagovať na všetky tieto nové problémy. Ak vás táto profesijná oblasť láka, nemohli ste si vybrať lepšie. Oblasť dát zažíva svoju expanziu. Navyše, z dôvodu silného dopytu po týchto profesiách môžu byť platy mladých absolventov niekedy veľmi atraktívne. Vráťme sa však k tejto oblasti pracovných pozícií, ktoré sú stále veľkou neznámou!

Aké sú profesie v oblasti práce s dátami?

Dátový vedec, dátový analytik, dátový architekt… uniká vám zmysel týchto slov? Len žiadna panika, v hľadaní odpovedí nám pomôže Clément Mundrzik, francúzsky odborník na recruitment zamestnancov v oblasti dát. Clément nám detailne ozrejmí význam niektorých dátových profesií.

Dátový vedec, interpretácia dát

 • Jeho úloha?
  Od samotných základov Clément vysvetľuje: „Aby boli údaje použiteľné, musíme ich zbierať a analyzovať. Toto nazývame dátová veda. Predstavte si fungovanie nejakého obchodu: prečo ho otvárajú? Prečo ho zatvárajú? Dátový vedec zbiera prvotné údaje, ťaží z nich poznatky a interpretuje ich, aby našiel odpovede na tieto otázky.“ Informácie premieňa na použiteľný a cenný materiál. To je jeho cieľ.”

 • Schopnosti
  Pozícia si vyžaduje prácu s niekoľkými analytickými nástrojmi a určitú úroveň technickej odbornosti, no nielen to. Dátový vedec má prehľad a musí sa prispôsobovať požiadavkám rôznych klientov. Ide o veľmi zodpovednú pozíciu, v ktorej je nutné nielen vedieť písať kód, ale aj vypracúvať správy a komunikovať s vedením firmy. „Jednou z hlavných vlastností je empatia. Dátový vedec musí vedieť správne komunikovať, vcítiť sa do pozície klienta a porozumieť jeho potrebám. Napríklad poznám dátového vedca, ktorý pracuje na tom, ako zabrániť zraneniam ragbyových hráčov. Chodí po ihrisku, diskutuje s hráčmi, lekármi, no venuje sa aj ďalším problémom, napríklad časovému faktoru. Dokáže preformulovať a adaptovať svoj štýl vyjadrovania pre potreby komunikačného partnera.“ So všetkými zozbieranými údajmi prechádza na tvorbu prediktívnych modelov. To znamená, že tvorí algoritmy schopné vytvárať predpovede. Takto dokáže predvídať budúce trendy: preferencie a správanie spotrebiteľov, rast odvetvia a s tým súvisiace potenciálne príležitosti atď.

 • Pracovné zaradenie
  Prípravou dátového vedca môžu byť odbory zamerané na informatiku alebo štatistiku. Ide o veľmi žiadanú profesiu na trhu, čo naznačuje množstvo pracovných miest, ktoré treba obsadiť!

Big Data Engineer, technik

 • Jeho úloha?
  V porovnaní s dátovým vedcom je tzv. Big Data Engineer, alebo dátový inžinier, profesia technickejšieho charakteru. Dátový inžinier údaje analyzuje prostredníctvom softvérov a neskôr „hľadá spôsoby, ako ich využiť.“Zozbierané informácie ďalej klasifikuje. Dátový inžinier zabezpečuje, aby infraštruktúra zhromažďovania, ukladania a manipulácie s údajmi bola plynulá a funkčná, aby v rámci údajov dátoví vedci mohli identifikovať trendy.

 • Schopnosti
  „Ovláda programovacie jazyky Python a Scala. Dokáže rýchlo zbierať údaje a optimalizovať proces ich zhromažďovania. Dáta dokáže aj ‘čistiť’, čiže ich premeniť na čitateľné“, hovorí Clément Mundrzik. Musí používať technickú angličtinu, aby vedel dobre ovládať nástroje. V neposlednom rade musí ovládať aplikačné rámce (Hadoop, Spark, Hive, Storm, Pig atď.) a databankové softvéry. Pokiaľ ide o soft skills, dátový inžinier musí mať dobré rétorické schopnosti, aby vedel prezentovať analytické správy.

 • Pracovné zaradenie
  Vhodnou prípravou na toto povolanie je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti počítačového inžinierstva so špecializáciou na tzv. veľké dáta (big data). Dátový inžinier môže pracovať ako interný zamestnanec určitej firmy alebo ako externista. S trochou skúseností sa môže uchádzať o post hlavného IT manažéra.

Dátový architekt, „návrhár systému“

 • Jeho úloha?
  Dátový architekt je ten článok, ktorý je zodpovedný za zber prvotných údajov. Musí tiež navrhovať a optimalizovať infraštruktúry, napr. databázové systémy. S týmto zároveň súvisí aj ochrana údajov. Ako inžinier rozumie zložitosti rôznych technológií. Jeho práca ide ale ešte ďalej: navrhuje určitý systém, zatiaľ čo ho inžinier vytvára.

 • Schopnosti
  Musí byť schopný ovládať veľké množstvo nástrojov: databázy, servery infraštruktúry a nástroje na ukladanie údajov do pamäte. Pravidelne spolupracuje s dátovými vedcami. Musí mať schopnosť pracovať v tíme a vedieť komunikovať.

 • Pracovné zaradenie
  Na profesiu dátového architekta sa možno pripraviť štúdiom v odbore informatika, manažment, štatistika, špecializované inžinierstvo alebo marketing.

Pozn.: Ide skôr o pozíciu pre ľudí na tzv. seniorských pozíciách, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti Business Intelligence.

Dátový analytik, „popularizátor“

 • Jeho úloha?
  Dátový analytik musí so zhromaždenými informáciami pracovať a interpretovať ich, aby mohol načrtnúť stratégiu rastu. Aby túto úlohu splnil, musí nastaviť kritériá segmentácie údajov. „Matematika, štatistika, algoritmy: toto všetko môže byť dosť nejasné. Dátový analytik prináša výsledky, aby ich napríklad firmy dokázali pochopiť. Nevyhnutnou súčasťou každodenného života dátového analytika je vypracovanie analýz vo forme správ, grafických vizualizácií, prezentácií.“

 • Schopnosti
  Profesia dátového analytika je ako stvorená pre matematikov a matematičky! Vyžaduje si solídne znalosti zo štatistiky. Od dátového analytika sa môže vyžadovať vypracúvanie tabuliek a bilancií na základe údajov. Musí byť preto dôsledný a dobre ovládať angličtinu.

 • Pracovné zaradenie
  Vhodnou prípravou je štúdium v odbore počítačového inžinierstva, marketingu alebo štatistiky. Pokiaľ ide o uplatnenie, nájdeme ich skôr vo väčších firmách a vo firmách, ktoré si vedú databázu údajov.

Chief data officer, manažér

 • Jeho úloha?
  Hlavný dátový manažér (data manager) sa podieľa na správe údajov spoločnosti a vytváraní s tým súvisiacej stratégie. Zabezpečuje, že zozbierané dáta sú dôveryhodné a koherentné. Musí vyberať údaje, ktoré firmám umožnia optimálne sa rozhodovať prostredníctvom skutočnej metodiky. Jeho kompetencie presahujú do marketingu, manažmentu a otázok biznisu určitej firmy.

 • Schopnosti
  Musí mať solídnu základňu znalostí s prácou s nástrojmi z oblasti Business Intelligence, analýzou dát, matematiky a štatistiky. Dôslednosť je pre výkon tejto profesie kľúčovým prvkom. Okrem dôslednosti ide o vlastnosť dobrej komunikácie, pretože je nutné svoj tím dokázať počúvať. V podstate musí mať nevyhnutné vlastnosti na to, aby bol manažérom.

 • Pracovné zaradenie
  Vzdelanie v odbore informatiky, štatistiky alebo marketingu je pre výkon tejto profesie nevyhnutné. Na druhej strane si štatút manažéra vyžaduje, aby mal človek vo funkcii hlavného dátového manažéra určitú úroveň skúseností.

Ako prízvukuje Clément, schopnosti takéhoto typu manažéra sa môžu meniť v závislosti od veľkosti firmy. Niektoré krajiny, pokiaľ ide o investície do oblasti dát, podľa Clémenta zaostávajú za škandinávskymi a anglofónnymi krajinami.

Slovensko má podľa spoločnosti McKinsey potenciál dohnať v oblasti digitalizácie šikovnejšie krajiny, akými sú napríklad krajiny Beneluxu, Škandinávie, Estónsko a Írsko. Spoločnosť McKinsey Slovakia vo svojej štúdii medzi najväčšie výhody našej krajiny zaraďuje otvorenosť trhu, vysoké číslo ľudí, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium, a širokú dostupnosť digitálnej infraštruktúry. Hodnota digitálnej ekonomiky na Slovensku ročne rastie iba o 0,8 %. V porovnaní so „šikovnejšími“ krajinami je toto číslo o 7x menšie. Michal Skalský zo spoločnosti McKinsey hovorí, že ak firmy začnú využívať svoj automatizačný a digitalizačný potenciál, dopyt po IT expertoch a programátoroch výrazne vzrastie. Dan Svoboda, Managing Partner v spoločnosti McKinsey, ďalej dopĺňa, že Slovensko v súčasnosti už má k dispozícii technológie, ktoré by dokázali zautomatizovať 53 % pracovných aktivít na Slovensku, čo predstavuje 1,2 milióna pracovných miest.

Preložila Zuzana Chovancová

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, aby vám na časovej osi neušli naše najlepšie články!

Foto: Welcome to the Jungle

Preberané témy