Dokedy mám nárok na čerpanie OČR (ošetrenie člena rodiny)?

23. 7. 2020

1 min.

Dokedy mám nárok na čerpanie OČR (ošetrenie člena rodiny)?

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná z viacerých dôvodov. Poskytuje sa v prípade osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela či manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Ďalším dôvodom môže byť osobná a celodenná starostlivosť o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Od 27.3. 2020 boli vzhľadom na krízovú situáciu a uzatvorenie školských a predškolských zariadení upravené podmienky pre získanie ošetrovného.

Poistenec naň má nárok v týchto jednotlivých prípadoch:

  • Ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dosiahnutia 16. roku veku (ak ide o dieťa nad 11 rokov, je potrebné potvrdenie pediatra).
  • Ak sa stará o dieťa do dosiahnutia 11. roku veku alebo do dosiahnutia 18. roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
  • Ak sa stará o príbuzného – súrodenca , manžela/manželku alebo rodiča manžela/manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takej osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Nárok na ošetrovné pretrváva až do doby, keď už ošetrovanie alebo starostlivosť nie je potrebná. Je tu taktiež možnosť prestriedať sa pri ošetrovaní s iným poistencom. V takejto situácii musia poistenci ku koncu každého mesiaca, za ktoré žiadajú vyplatenie ošetrovného, vyplniť a doručiť Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie. Toto vyhlásenie musí obsahovať samostatné prehlásenie o presnom rozdelení dní, tzn. v ktorý deň sa kto staral o dieťa.

Nezabudnite, že ste ako zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci (OČR) a taktiež aj fakt, že na prelome mesiaca bude táto prekážka stále pretrvávať.

Novinky, ktoré to vyriešia

Chcete držať krok s najnovšími článkami? Dvakrát týždenne môžete do svojej poštovej schránky dostávať zaujímavé príbehy, ponuky na práce a ďalšie tipy.

Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta