Môže ma môj zamestnávateľ v čase krízy vyhodiť?

23. 7. 2020

1 min.

Môže ma môj zamestnávateľ v čase krízy vyhodiť?

Preventívne opatrenia spojené so zabránením šírenia COVID-19 pozostávajú aj zo zatvorenia viacerých obchodov a výrobných prevádzok. Zamestnávatelia sa tak snažia zlepšiť svoju ekonomickú situáciu aj znižovaním počtu zamestnancov. Ukončenie pracovného pomeru musí byť v každom prípade zákonné. Na situácii nemení nič ani fakt, že momentálne pretrváva koronakríza.

Zamestnávateľ vám teda môže dať výpoveď z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti. Druhým dôvodom je situácia, keď sa ako zamestnanec stanete nadbytočným. Môže sa tak stať po písomnom rozhodnutí zamestnávateľa alebo iného kompetentného orgánu o zmene pracovných úloh či technického vybavenia. Tiež môže byť príčinou znižovanie stavu zamestnancov za účelom zabezpečenia efektívnosti práce či iných organizačných zmien.

Ak príde k ukončeniu pracovného pomeru prostredníctvom výpovede, existuje určitá výpovedná doba, ktorú ustanovuje Zákonník práce. Jej začiatok sa ráta od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a jej dĺžka môže byť jeden až tri mesiace. V prípade dohody o ukončení pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa naň výpovedná doba neviaže. V tomto prípade je aj podľa zákona upravená výhodnejšia výška odstupného. Ak sa teda stane, že budete mať nárok na odstupné, bude vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku. Nárokovať si naň môže aj zamestnanec, ktorého pracovný pomer netrval ani dva roky. V prípade záujmu o bližšie informácie ich nájdete na tomto odkaze.

V prípade, že máte pocit, že ukončenie pracovného pomeru sa neuskutočnilo úplne v súlade so zákonom, alebo vás zamestnávateľ do niečoho tlačil či nútil, máte na výber z viacerých možností. Môžete sa obrátiť na Národný inšpektorát práce, ktorý môže upozorniť na skutočnosť, že váš zamestnávateľ nekonal v súlade s pracovnoprávnymi predpismi. „Inštitút to môže riešiť aj na základe anonymného podnetu, ale je lepšie uviesť identitu – v tom prípade sa bude inšpektorát problémom zaoberať vážnejšie,” radí Porvažník.

Ďalšou možnosťou je kontaktovanie advokátskej kancelárie. Následne im ukážete zmluvu, výpoveď a objasníte situáciu, v ktorej sa nachádzate. Na základe od vás získaných informácii dokážu usúdiť, či v danej situácii môžete podať pracovnoprávnu žalobu alebo nemôžete. Zvyčajne to funguje tak, že ak priestor na žalobu existuje, kancelária zašle zamestnávateľovi predžalobnú výzvu. Ten zväčša ustúpi a je otvorený dohode o zvýhodnení podmienok.

Vždy si však dávajte pozor na premlčaciu lehotu. Ak sa domnievate, že ukončenie pracovného pomeru bolo neplatné, musíte sa obrátiť na súd. Potrebné je tak urobiť do dvoch mesiacov od dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta