Potřásli jste si rukou s novým šéfem? Tady jsou dokumenty, které budete podepisovat

31. 5. 2023

3 min.

Potřásli jste si rukou s novým šéfem? Tady jsou dokumenty, které budete podepisovat
autor
Filip Kalčák

Externí redaktor

Požádali jste o práci? Výtečně. Prošli jste pohovorem? Ještě lepší. Otevíráte dveře nového zaměstnání, ale na vašem stole se kupí jeden dokument za druhým. Co všechno je potřeba pro správný rozjezd v práci vyplnit? A jakým chybám byste se při tom měli vyhnout?

Co není psáno, není dáno. A v práci to platí dvojnásob. Že jste si po úspěšném pohovoru podali ruku s ředitelem nového zaměstnání ještě neznamená, že podmínky práce budou přesně takové, na jakých jste se spolu dohodli. Konkrétní ujednání stvrdí až podpisy u důležitých dokumentů. A o některých z nich vám dopředu dost možná nikdo neřekne. Co všechno se vám může dostat pod ruku?

Základ všeho: Pracovní smlouva

Klíčový dokument, na jehož znění stojí a padá vaše nová kariéra. Každý zaměstnavatel si ho ale upravuje trochu jinak. Pracovní smlouva by měla obsahovat údaje o nové pozici, přesný název profese, místo výkonu práce a popis náplně práce. Dále výši mzdy, datum nástupu a údaje o zaměstnaneckých benefitech. Smlouva může obsahovat také postihy, které na vás dopadnou v případě, že ji porušíte.

Konečně v ní naleznete také informace o dovolené nebo délce plánovaného pracovního poměru. Podpisem pracovní smlouvy vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovněprávní vztah.

Vedle pracovní smlouvy může člověk podepsat také jednu z dohod o pracích konaných mimo hlavní pracovní poměr – dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

„Zaměstnavatel obvykle v těchto základních dokumentech plní povinnost seznámit zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, stejně tak s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování – pokud mzdu neurčuje samostatným mzdovým výměrem nebo ji nestanoví vnitřním předpisem. Často je součástí těchto dokumentů také informování zaměstnance o zpracování a shromažďování jeho osobních údajů a takzvaná dohoda o mlčenlivosti,“ vysvětluje Michaela Mlejnská Roubíčková, HR expertka ze společnosti GoodCall.

Původní sliby šéfa u pohovoru se tak ne vždy promítnou do finální podoby smlouvy.

Jak se řeší daně a odvody?

Zatímco v zahraničí mohou tuto problematiku probírat další dokumenty, u nás vše řeší již pracovní smlouva. Ze zákona musí zaměstnanec i zaměstnavatel pamatovat na daň z příjmu a platit sociální a zdravotní pojištění. Za zaměstnance tyto platby odvádí zaměstnavatel, a to tím, že je strhává z měsíční mzdy a provádí výpočet srážky daně.

„Žádný samostatný dokument otázku odvodů na sociální a zdravotní pojištění neřeší. Při nástupu řešíme pouze specifické situace, kdy je plátcem zdravotního pojistného za zaměstnance také jiný zaměstnavatel nebo stát. Například rodič pobírající rodičovský příspěvek. V těchto případech vyžadujeme čestné prohlášení o této skutečnosti a případně doložení potřebných potvrzení nebo dokladů,“ uvedla Mlejnská Roubíčková.

Součástí pracovní smlouvy může být také konkurenční doložka (rovněž může jít o samostatný dokument), kterou se zaměstnanec za úplatu zaměstnavateli zavazuje, že po odchodu z práce okamžitě nenastoupí ke konkurenci, kde by šířil know-how z prvního zaměstnání. Konkurenční doložka se nesjednává na dobu, po kterou je člověk v práci, ale ovlivňuje až zaměstnancovo pozdější působení.

A jak mi pomůže „růžovka“?

Pod označením „růžovka“ nebo „růžový formulář“ se skrývá prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Zaměstnanec tento dokument může u svého zaměstnavatele podepsat, a to do 30 dnů od nástupu.

„Pokud zaměstnanec chce uplatnit některou ze slev nebo zvýhodnění, musí předložit příslušné dokumenty – například potvrzení o studiu. Podepsání tohoto prohlášení není povinností zaměstnance, ale má právo tuto možnost využít,“ vysvětluje HR expertka.

Co vás může překvapit?

Kromě výše popsaných dokumentů je pravděpodobné, že během prvních dnů v práci narazíte ještě na další pracovní procesy nebo školení, kterými budete muset projít. Ačkoli se liší práce od práce, s největší pravděpodobností půjde o školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a školení o požární ochraně (PO), zaměstnavatel vás také může poslat na zdravotní prohlídku (zpravidla tak činí ještě před podpisem smlouvy), může vám předložit etický kodex, případně pracovní řád.

„V závislosti na vykonávané práci se může vyžadovat také prokázání odborné způsobilosti, předložení zdravotního průkazu nebo výpis z rejstříku trestů. Pokud to vyžaduje povaha práce, bývá zaměstnanec vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky. Mezi další možné dokumenty, které by mohly být vyžadovány, patří například dohoda o hmotné odpovědnosti nebo dohoda o srážkách ze mzdy,“ míní HR expertka GoodCallu.

Takové srážky ze mzdy mohou přijít na přetřes například ve chvíli, kdy zaměstnavatel nabízí benefit v podobě MultiSport karty, ale část její ceny si platí sám zaměstnanec.

Čemu se vyvarovat?

Výše popsané dokumenty mohou ovlivnit další roky nebo dekády vaší práce. Je proto na místě věnovat jim maximální pozornost. Berte na vědomí, že zaměstnanec a zaměstnavatel podepisují smlouvy na základě svobodné vůle. A když se vám něco nelíbí, musíte to včas říct.

„Nastupující zaměstnanec by měl mít před podpisem dostatek času a prostoru k důkladnému prostudování obsahu všech dokumentů. Je důležité, aby porozuměl všem podmínkám a ustanovením a aby dokument obsahoval vše, s čím souhlasí. Pokud má i poté nějaké nejasnosti, může zaměstnavatele požádat o vysvětlení, případně úpravu či doplnění. Minimalizují se tak potenciální problémy nebo nesrovnalosti v budoucnosti,“ uzavřela Mlejnská Roubíčková.

Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata