HR manažér

Publikované v Oh My Job

27. 11. 2019

Oh My Job je video séria, v ktorej sa dozviete viac o pracovných pozíciách priamo od ľudí, ktorí na nich pracujú.

Či už sa zaoberáte prijímaním nových zamestnancov, alebo kariérnym rastom existujúcich kolegov, organizáciou teambuildingu, alebo administratívou, všetky povinnosti manažéra oddelenia ľudských zdrojov majú jednu vec spoločnú – ľudský faktor. V tejto časti nám pozíciu HR manažéra priblíži Jiří Havel zo spoločnosti Arval.

Povinnosti

Úloha manažéra ľudských zdrojov (HRM) je často vnímaná len ako dohľad nad náborom nových zamestnancov. Táto všestranná pozícia však zahŕňa riadenie mnohých celoskupinových projektov a povinností, ktoré majú priamy vplyv na chod spoločnosti. Príklad: ak je kandidát v prijímacom procese úspešný, HRM má na starosti proces prijatia tohto nového zamestnanca a jeho/jej integráciu do spoločnosti.

Navyše, do agendy HRM môže spadať aj budovanie kvalitnej internej komunikácie, napríklad prostredníctvom teambuildingov. HRM taktiež napomáha svojim kolegom získavať nové zručnosti a znalosti organizáciou tréningov pre jednotlivé tímy.

V neposlednom rade HRM dohliada na administratívu oddelenia ľudských zdrojov, do ktorej patria návrhy zmlúv a všetky prípadné dodatky k nim. V skratke, zodpovednosť HRM sa náborom zďaleka nekončí, ale zahŕňa aj podporu a asistenciu zamestnancom počas celého trvania ich pracovného pomeru.

“Práca HR riaditeľa je o tom plánovať, koľko nás vo firme bude, koľko nás to bude stáť, ako sa o ľudí vo vnútri postaráme, ako ich zaplatíme a aké benefity im ponúkneme. Staráme sa o to, aby tí talentovaní dostali čo najväčšiu príležitosť na rozvoj svojej kariéry, a, bohužiaľ, niekedy sa aj lúčime s tými menej schopnými.”

Kariéra

Cesta k pozícii HRM nie je rýchla a jednoduchá, pretože vo všeobecnosti vyžaduje bakalársky aj magisterský titul. Ľudia s titulom Mgr. so špecializáciou na manažment ľudských zdrojov, prípadne kvalifikáciou v práve, sociológii a/alebo psychológii sú najlepšie vybavení na získanie tejto pozície. Keďže táto práca vyžaduje vysokú úroveň zodpovednosti a roky praxe v ďalších administratívnych pozíciách, ako napr. špecialista ľudských zdrojov, rekrutér, prípadne vedúci prevádzky, bývajú skúsenosti často nevyhnutnou podmienkou.

Je pritom dôležité brať do úvahy, že systematická práca a postupné povýšenie v rámci spoločnosti je najistejším spôsobom, ako sa stať riaditeľom HR.

Zručnosti

HRM musí prejaviť vysokú úroveň emočnej inteligencie, ktorá je kľúčovou v ľudskom prístupe v tejto profesii. Povinnosti, ktoré musí vykonávať, vyžadujú, aby osoba na tejto pozícii disponovala transparentnosťou vo vzťahu k všetkým členom firmy. Úprimnosť je kľúčom k vytvoreniu atmosféry dôvery medzi zamestnancami.

Rovnako sú nevyhnutné dobré komunikačné a vyjednávacie schopnosti, a to hlavne pri konfrontácii záujmov manažmentu a zamestnancov. V neposlednom rade musí byť HRM dôveryhodnou osobou a musí si zachovať profesionalitu za každých okolností, keďže je osobou, ktorá pozná citlivé a súkromné informácie o každom zamestnancovi.

Je dôležité vyznať sa v biznise, ktorým sa firma zaoberá. Je nutné mať skúsenosti v oblasti HR, poznať pracovné právo a byť schopný sledovať trendy a implementovať ich. Tiež je nevyhnutné mať základné manažérske zručnosti, akými sú práca s tímom, jeho zostavenie a schopnosť sa rozhodovať.

Pracovné vzťahy

Úlohou HRM je zbližovať jednotlivé časti firmy, zamestnancov a manažérov, ale tiež riadiť vlastný HR tím a jeho každodenné fungovanie. Byť HRM znamená, že ste zároveň akýmsi mediátorom v tíme manažérov pri riešení akýchkoľvek problémov pri chode spoločnosti.

Plat

Priemerný nástupný plat HR riaditeľa v Českej republike je 100 000 Kč (cca 3900 €). Vo veľkých firmách sa môže aj strojnásobiť.

Kariérny postup

Po niekoľkých rokoch na tejto pozícii sa úloha HRM môže rozvinúť tak, že zahŕňa širšie povinnosti a vedie napríklad k posunu na pozíciu šéfa administratívy resp. administratívneho riaditeľa. Navyše, mnohí bývalí HRM sa stanú konzultantmi alebo koučmi. Využijú tak možnosť sprostredkovať svoju expertízu ďalším klientom a firmám.

Ak máte záujem spoznať viac povolaní alebo preskúmať ďalšie odvetvia, pozrite si naše ďalšie videá Oh My Job na Welcome to the Jungle a sledujte nás na Facebooku.

Preberané témy