5 neodvrátiteľných výziev pre svet HR v roku 2021

12. 1. 2021

5 min.

 5 neodvrátiteľných výziev pre svet HR v roku 2021

Od začiatku pandémie sa z rôznych strán vynárajú špekulácie o tom, ako bude svet vyzerať po skončení krízy. V dôsledku tejto nevídanej situácie prechádzajú skúškou všetky piliere sveta biznisu: organizácia práce, manažment, vzťahy na pracovisku a v kolektíve. V srdci tohto celého stoja personalisti. Tí museli vynaložiť veľké množstvo úsilia na to, aby zabezpečili bezpečnosť všetkých zamestnancov a zorganizovali skrátenú pracovnú dobu. Najväčšou premennou je masívne zavádzanie práce z domu a zvládanie jej dôsledkov.

Čo si možno z roku 2020 pre výzvy do budúcnosti odniesť? Na čo by sa HR malo v rámci „nového normálu“ zamerať?

1) Budovanie súdržnosti tímu na diaľku vďaka spoločným projektom

Od marca 2020 sa firmy premenili na ekosystémy zložené zo zamestnancov roztrúsených po rôznych miestach a pracujúcich v rôznych pracovných podmienkach. Vzhľadom na túto situáciu sa vynárajú dve otázky:

  • Nestratila logika svoju životaschopnosť vo virtuálnom svete, kde majú ľudia individuálny rytmus a skúsenosti?
  • Akú má podobu kolektív v prostredí „relokalizácie“ a „roztrúsenosti“ členov tímov?

Maurice Thévenet, odborník na ľudské zdroje a pedagóg na medzinárodnej obchodnej škole Essec vo Francúzsku hovorí, že „práca sa spája aj s rovinou vzťahov a spolupráce, ktoré pandémia výrazne ovplyvnila“. Jedným z dôsledkov koronakrízy môže byť nižšia miera angažovanosti zamestnancov do diania vo firme. Spoločné kultúrne prostredie, v ktorom zamestnanci bežne fungovali, si na diaľku prechádza skúškou.

Rok 2021 prinesie pre personalistov ďalšiu veľkú výzvu: zabezpečiť, že si zamestnanci opätovne osvoja ciele, hodnoty a kultúru firmy. Podľa Lindy Hill, vyučujúcej na Harvard Business School, sa personalisti, ako „architekti spoločnosti“, musia zaoberať otázkami súvisiacimi so „životom v kolektíve“ a „spoluprácou“. V tomto procese budú pomôckou postupy z roku 2020, ktoré sa osvedčili pri združovaní členov tímu sledujúc spoločný cieľ: virtuálne stretnutia, pravidelné informácie, multidisciplinárne projekty, spoločné úvahy nad zmyslom života…

Čím sa inšpirovať z roku 2020?

Spoločnosť Blablacar sa v roku 2020 zamerala špeciálne na to, aby si počas pandémie zachovali svoju vernosť voči hodnotám a kultúre inovácií. Okrem stretnutí v rôznych podobách (otvorené diskusie s riaditeľom, videokonferencie…) sa v karanténe spustil programátorský maratón, ktorého cieľom bolo spojiť tímy na diaľku v spoločných projektoch. Výsledok? Blablahelp – bezplatná asistenčná linka k dispozícii komunite používateľov počas krízy, ktorá vzišla z iniciatívy personalistov (momentálne dostupná iba pre francúzsky trh). Sociálne väzby k službám rozumu!

2) Fokus na aspekty kvality pracovného života (QWL) v HR stratégii

Pandémia zanechala stopy aj na psychickom zdraví množstva zamestnancov. Výskum Ako sa máte, Slovensko? skúmal dôsledky pandémie na duševné zdravie Slovákov. Pri hodnotení duševného stavu po troch mesiacoch pandémie uviedla viac než štvrtina respondentov jeho zhoršenie. Spoločenský dištanc sa negatívne podpísal najmä u ľudí do 30 rokov, ktorí uvádzali neustálu alebo často zažívanú nervozitu (44,4 %), pocity úzkosti (25 %), hnevu (39,4 %), depresívne pocity (27,2 %) a osamelosť (28,3 %). Obdobie psychologickej „inkubačnej doby“ sa s narastajúcim trvaním pandémie predlžuje. Súčasná kríza zároveň otriasla hranicami medzi naším pracovným a súkromným životom, a vypnúť po pracovnej dobe má podľa štúdie spoločnosti Buffer problém až 22 % ľudí.

V prvom rade je dôležité na pracovisku navodiť pocit „psychologickej bezpečnosti“, tvrdí Christophe Nguyen, pracovný psychológ a predseda konzultantskej francúzsko-kanadskej spoločnosti Empreinte Humain, ktorá sa zaoberá pohodou na pracovisku a prevenciou psychosociálnych rizík. V roku 2021 budú preto personalisti musieť koordinovať všetky opatrenia kvality pracovného života (QWL) a to hneď na niekoľkých úrovniach: prijať zraniteľnosť zamestnancov, ponúknuť psychologickú podporu (či už naživo alebo na diaľku), zvýšiť ostražitosť na všetkých úrovniach…

Čím sa inšpirovať z roku 2020?

Spoločnosť Castalie zaoberajúca sa recykláciou plastových fliaš spustila internú platformu psychologickej pomoci (moka.car), kde mohli zamestnanci anonymne komunikovať s psychológmi alebo konzultantmi a prispieť tak k svojej psychickej pohode.

3) Informovanie zamestnancov o permanentných zmenách na zaručenie kolektívnej odolnosti

Podpora v kontexte zmien bola hlavnou úlohou HR v roku 2020. Okrem nových pracovných postupov a využívania digitálnych technológií bolo potrebné ponúknuť podporu tímom, ktoré sú zvyknuté na spoluprácu na diaľku, zabezpečiť dobré pracovné podmienky a povzbudzovať manažérov udržiavať sociálne väzby. Sociológ Norbert Alter, pedagóg sociológie a manažmentu na Univerzite Sciences Po Executive Education povzbudzuje spoločnosti, aby si osvojili prístup „podpory za chodu“. Podľa neho zažívame veľkú nestabilitu, čo pre organizácie znamená zavádzanie permanentných zmien. Pochopenie tejto dynamiky umožňuje HR poskytovať tímom väčšiu podporu. Namiesto hľadania návratu k stabilite za každú cenu je lepšie trénovať manažérov a zamestnancov v adaptabilite, ktorá je súčasťou profesionálneho sveta zajtrajška.

Pre rok 2021 to znamená prehodnotenie kariérneho postupu zamestnancov, ponuke školení zameraných na soft skills, prepájanie jednotlivých pracovných pozícií alebo dokonca pretransformovanie rámcov zručností (adaptabilita, tvorivosť, schopnosť spolupráce, atď.…). Ide o jeden z významných trendov, ktoré v roku 2008 ohlásila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD): dôležitosť ovládania slávnych „4C“ zručností 21. storočia – tvorivosti, spolupráce, komunikácie a kritického myslenia.

Čím sa inšpirovať z roku 2020?

Značka Chloé otočila karanténu vo svoj prospech. Vedenie vyzvalo svojich zamestnancov, aby zapojili kreatívneho ducha, a aby sa v rámci spoločnej platformy pokúsili zadefinovať budúcnosť spoločnosti na základe vopred vytvorených oporných bodov. Zachované nápady sa stali súčasťou projektov, ktoré následne realizovali členovia skupiny Comex.

4/ Posilnenie odbornej prípravy a mobility pre rozvoj talentov

Zatiaľ čo vo februári bol na Slovensku počet voľných pracovných miest vyše 14-tisíc, ku koncu marca klesli o 41 %. Rozpočty firiem sú obmedzené, čo spoločnosti núti zamerať sa na vnútornú politiku v oblasti mobility a zmeny pracovného zaradenia svojich zamestnancov. Podľa Miroslava Garaja, výkonného riaditeľa spoločnosti Grafton, sa ochota zamestnancov zmeniť odbor počas pandémie zvýšila z 27 % na 32 %.

Rozvoj talentovaných zamestnancov a ich udržanie si musí byť podľa Dr. Marielle Babeau, pedagogičke v oblasti personálneho manažmentu na EMD School of Business v Marseille, prioritou personalistov. Hlavnou témou personalistov v roku 2021 by mala byť otázka zamestnanosti a vyhliadok: „Potrebujeme šikovných HR manažérov, ktorým nechýba odvaha hovoriť o skutočných problémoch: o zamestnanosti, blížiacich sa zmenách a schopnostiach, ktoré si musíme rozvíjať.” Konkrétne to znamená vytvorenie efektívnych interných systémov podpory, štruktúr zameraných na otázku zamestnateľnosti a „platforiem mobility“, určených na diskusiu o budúcnosti pracovných pozícií a potrebných zručností. Marielle Babeau trvá na tom, aby mali zamestnanci jasnú predstavu o biznise, v ktorom pracujú: „Vďaka transparentnosti sú zamestnanci aktívnejší a vo svojej práci nachádzajú zmysel: ocitajú sa vo svete, v ktorom ich prosby budú vypočuté.“ Príprava na povolania zajtrajška prihliadajúc na „spoločný dynamický proces rekvalifikácie“ – to je princíp, vďaka ktorému sa môžu HR manažéri stať skutočnými stratégmi.

Čím sa inšpirovať z roku 2020?

V máji 2020 spustila spoločnosť Publicis platformu Marcel, ktorej účelom je zviditeľniť interné pozície pre všetkých zamestnancov. Tento nástroj, ktorý funguje na princípe umelej inteligencie a tzv. matchingu, zaisťuje súlad medzi potrebami firmy a zručnosťami zamestnancov. Platforma zároveň slúži ako priestor na spoluprácu, kde si kolegovia môžu zdieľať osvedčené postupy a učiť sa z nich. Skutočný akcelerátor zamestnateľnosti.

5/ Zameranie sa na soft skills na zlepšenie spolupráce na diaľku

Pred začiatkom pandémie bol home office bežnou realitou len pre 3,6 % Slovákov. Z organizačného hľadiska ide o skutočný míľnik, ktorý dostal do popredia nové kompetencie:

  • Adaptabilita: vzhľadom na obmedzenia v súkromnom živote ide o nevyhnutnú vlastnosť, ktorá zahŕňa používanie nových nástrojov a pracovných postupov, často krízových a improvizovaných

  • Komunikácia: schopnosť dokázať primerane komunikovať použitím vhodných nástrojov a správneho rytmu v rámci často „roztrieštených“ tímov alebo zmiešaných organizácií (niektorí pracujú z firmy a iní z domu).

  • Samostatnosť: značné množstvo ľudí pracujúcich na diaľku si často v izolácii za počítačom dokáže zorganizovať svoje priority a čas a chopiť sa iniciatívy.

  • Spolupráca: tvárou v tvár nepriazni osudu sa zamestnanci naučili spolupracovať nielen pri aktuálnych projektoch, ale aj v rámci osobného života (debata o tom, ako správne vybalansovať pracovný a súkromný život, zvládanie stresu…).

V roku 2021 je absolútne nevyhnutné zúročiť dedičstvo z roku 2020. Iba tak sa nám podarí zakotviť v praxi osvedčené postupy, najmä tie z oblasti digitálnych technológií. Práca na diaľku bude akceptovateľným a udržateľným modelom fungovania aj vďaka zamestnancom, ktorí si vypestovali základňu zo soft skills. HR musí preto zavádzať inovatívne a inšpiratívne možnosti vzdelávania, v ktorom si zamestnanci budú môcť osvojiť soft skills a využívať ich: projekty zamerané na inovácie vo firme, simulácie, mentoring, coaching…

Čím sa inšpirovať z roku 2020?

Spoločnosť Dropbox si vždy dala záležať na soft skills a koronakríza ich v tomto názore len utvrdila. „Soft skills budú v budúcnosti čoraz viac dôležitejšie.“ Od začiatku pandémie sa konzultanti v oblasti vzdelávania a rozvoja zamerali na ich výučbu. Zamestnanci spoločnosti Dropbox mali možnosť absolvovať školenie o tom, ako sa lepšie prispôsobiť práci na diaľku a využiť svoje soft skills v praxi. Cieľom bolo naučiť sa pracovať efektívne a čeliť novým situáciám.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy