Základní anglická slovní zásoba pro váš příští pracovní pohovor

05. 9. 2023

8 min.

Základní anglická slovní zásoba pro váš příští pracovní pohovor
autor
Geoffroy Bresson

Journaliste

Chystáte se zrovna na pohovor v angličtině, u kterého byste chtěli opravdu zazářit? Nespoléhejte na to, že vám bude stačit čistá improvizace a pár anglicismů běžně používaných ve vašem oboru. Raději se připravte krok za krokem s naším kompletním seznamem všech frází a slovíček, které se vám při pohovoru mohou hodit.

Čeká vás pohovor v angličtině. Ať už jazyk Shakespeara ovládáte dokonale, nebo ne, přechod do cizí řeči vždy vzbuzuje respekt a obavy. Co když se nedokážete dobře vyjádřit, co když nebudete něčemu rozumět… Jakmile opustíte mateřštinu, opustíte současně i komfortní zónu. Nemusíte se ani hlásit nikam do zahraničí, i pohovory v Česku mají často povinnou část v angličtině, hlavně u vyšších pozic. Podle průzkumů na šesti pohovorech z deseti v Česku náboráři přecházejí do angličtiny. A pro 40 % Čechů tento přechod představuje nepřekonatelný problém.

Pohovor vedený v angličtině je vlastně taková zkouška, která může uchazeči výrazně přilepšit, pokud se na ni dobře připraví. Není žádné tajemství, že klíčem k úspěchu je v tomto případě trénink. Jestli tedy nechcete přípravu podcenit, podívejte se na naše shrnutí slovní zásoby a klíčových pojmů, které potřebujete znát.

Obsah článku:

 • Jak odpovědět na nejčastěji kladené otázky.
 • „Tell me about yourself.“
 • „Why are you interested in this position?“
 • „What are your strengths and weaknesses?“ Jak mluvit o silných a slabých stránkách v angličtině.
 • „Can you describe your previous experiences?“
 • Pozor na mezijazyková homonyma („false friends“).
 • Jak si vyjednat plat v angličtině.
 • Na co se ptát na konci pohovoru.
 • Zdvořilostní formulky v angličtině.
 • Fráze pro ukončení pohovoru.

Jak odpovědět na nejčastěji kladené otázky

„Tell me about yourself.“„Povězte mi něco o sobě.“

Tohle je nejčastěji kladená otázka v angličtině u pohovorů VŮBEC. Proto si na ni připravte svou odpověď předem, abyste u pohovoru zněli co nejvíc přirozeně a plynule. Následující příklady typických odpovědí vám mohou posloužit jako zdroj inspirace…

 • „Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is (vaše jméno), and I have XY years of experience in (váš obor). I’ve worked in various companies, which has allowed me to gain a strong expertise in (vaše hlavní dovednosti).
  „Děkuji, rád/a se vám představím. Jmenuji se (vaše jméno) a mám XY let praxe v (váš obor). Pracoval/a jsem v několika různých společnostech, kde jsem se naučil/a především (vaše hlavní dovednosti).

 • Throughout my career, I’ve had the opportunity to (vaše největší dosavadní kariérní úspěchy). One significant responsibility I had was (popište konkrétní projekt, na kterém jste během dosavadní kariéry pracovali) in a company where I was able to (popište výsledek, jehož se vám podařilo dosáhnout). These experiences have helped me develop my skills in (popište různé pracovní metody či dovednosti, které jste se naučili).
  Během své dosavadní kariéry se mi podařilo dosáhnout (vaše největší dosavadní kariérní úspěchy). Byla mi svěřena velká odpovědnost například během (popište konkrétní projekt, na kterém jste během dosavadní kariéry pracovali), díky čemuž jsem v této firmě (popište výsledek, jehož se vám podařilo dosáhnout). Získané zkušenosti mi pomohly dále rozvíjet (popište různé pracovní metody či dovednosti, které jste se naučili).

 • I am a motivated and passionate individual when it comes to (uveďte aspekt vaší práce, který je pro vás nejdůležitější). I thrive in (pracovní prostředí, které vám vyhovuje) and enjoy (povinnosti, které vás nejvíc baví).“
  V práci je pro mě velkou motivací a vášní (uveďte aspekt vaší práce, který je pro vás nejdůležitější). Nejvíce mi vyhovuje pracovat v (pracovní prostředí, které vám vyhovuje) a rád/a dělám (povinnosti, které vás nejvíc baví).“

„Why are you interested in this position?“„Proč máte zájem o tuto pozici?“

Tato otázka také stoprocentně padne. I na tu si můžete krásně připravit správnou slovní zásobu. Podívejte se na několik klíčových frází, které vám pomohou náboráře přesvědčit o tom, že máte velkou motivaci, chuť do práce nebo se rádi učíte novým věcem.

 • „I’m genuinely excited about the opportunity to work for (XY). Your mission and values align perfectly with my own, and I am eager to contribute to its success.“
  „Mám upřímný zájem o práci v (název firmy). Vaše cíle a firemní hodnoty jsou v naprostém souladu s mým přesvědčením a rád/a bych přispěl/a svým dílem k vašemu úspěchu.“

 • „I’ve been following your growth and achievements, and I’m impressed by its innovative approach and impact in the industry. Joining the team would not only be a great opportunity for me, but also a chance to be part of a dynamic and forward-thinking organization.“
  „Sleduji vývoj vaší firmy a dělá na mě dojem váš inovativní přístup a vliv, který máte na dané odvětví. Připojit se k vašemu týmu by pro mě byla nejen skvělá příležitost, ale také šance stát se součástí dynamické a perspektivní organizace.“

 • „Throughout my research, I’ve been consistently inspired by your commitment to (konkrétní oblast, například udržitelnost, inkluze, zákaznická spokojenost). I am eager to contribute my skills and expertise in this area and be part of a company that values and prioritizes these important initiatives.“
  „Je pro mě velkou inspirací, jakým způsobem přistupujete k (konkrétní oblast, například udržitelnost, inkluze, zákaznická spokojenost). Těším se, že budu moci svými dovednostmi a odbornými znalostmi přispět a stát se součástí firmy, pro kterou jsou tyto důležité iniciativy zásadní.“

„What are your strengths and weaknesses?“„Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“

Čechům je občas zatěžko hovořit o tom, co umějí. Stačí totiž málo a člověk vypadá domýšlivě. „Krom toho máme tendenci zametat nedostatky pod koberec,“ dodává Claude d’Estaisová, kariérní poradkyně a autorka knihy S’entraîner à l’entretien de recrutement même à la dernière minute (Jak se připravit na pohovor na poslední chvíli). „Naopak v USA platí, že když otevřeně přiznáte, co se vám nepovedlo, ukazujete odvahu riskovat, vlastní iniciativu a nadšení pro věc.“

Chcete-li u pohovoru v angličtině zabodovat, zkuste se naladit na tohle americké smýšlení a nerozpakujte se pochválit. Tady máte několik klíčových frází, které krásně popisují jednotlivé vlastnosti.

Jak idiomaticky mluvit o svých silných stránkách v angličtině:

 • Jste dobrý leader: „I have a natural ability to lead and inspire others, and I have successfully managed teams and projects in the past.“„Mám přirozené vůdčí schopnosti a umím ostatní inspirovat, v minulosti jsem úspěšně řídil pracovní skupiny a různé projekty.“
 • Přizpůsobivost: „I am highly adaptable and can quickly adjust to new environments or changes in circumstances.“„Dokážu se rychle přizpůsobit novému prostředí a změnám.“
 • Umíte řešit problémy: „I am a creative problem solver and have a track record of finding innovative solutions to complex challenges.“„K problémům přistupuji kreativně a v minulosti se mi dařilo nacházet inovativní řešení i v komplexních otázkách.“

Klíčová slovíčka pro popis dovedností:

 • Education : Vzdělání
 • Experience : Praxe/Zkušenosti
 • Skills : Dovednosti
 • Background : Osobní zkušenosti
 • Qualifications : Kvalifikace
 • Achievements : Úspěchy
 • Strengths : Silné stránky
 • Weaknesses : Slabé stránky
 • Goals : Cíle
 • Career : Kariéra
 • Industry : Obor
 • Teamwork : Týmový duch
 • Leadership : Schopnost vést ostatní
 • Adaptability : Přizpůsobivost

„Can you describe your previous experiences?“„Můžete nám popsat své dosavadní zkušenosti?“

Předchozí praxi nejlépe popíšete s pomocí slovní zásoby specifické pro váš obor. K tomu přidejte pár z níže uvedených frází a budete znít jako nefalšovaný Brit.

Výrazy, které se vám budou hodit, až budete anglicky popisovat svou praxi:

 • „I was responsible for…“ : „Měl/a jsem na starosti…“
 • „I successfully completed…“ : „Podařilo se mi úspěšně realizovat…“
 • „I played a key role in…“ : „Hrál/a jsem klíčovou roli v…“
 • „I effectively managed…“ : „Efektivním způsobem jsem řídil/a…“
 • „I contributed to…“ : „Přispěl/a jsem k…“
 • „I led a team/project…“ : „Vedl/a jsem tým/projekt…“
 • „I implemented/improved…“ : „Zavedl/a jsem / zdokonalil/a jsem…“
 • „I achieved/exceeded my targets…“ : „Dosáhl/a jsem svých cílů / Překonal/a jsem své cíle…“
 • „I collaborated with cross-functional teams…“ : „Spolupracoval/a jsem s týmy napříč obory…“
 • „I resolved complex issues…“ : „Vyřešil/a jsem komplikované problémy…“
 • „I demonstrated strong problem-solving skills…“ : „Prokázal/a jsem velkou schopnost řešit problémy…“
 • „I effectively communicated with stakeholders…“ : *„Efektivně jsem komunikoval/a se všemi zúčastněnými stranami…“
 • „I successfully negotiated contracts/deals…“ : „Podařilo se mi vyjednat smlouvy/zakázky…“
 • „I implemented cost-saving measures…“ : „Zavedl/a jsem úsporná opatření…“

Pozor na mezijazyková homonyma („false friends“)

Je fajn umět odpovědět na základní otázky v angličtině. Ale snadno se vám může stát, že uděláte nevinný omyl a náborář pozná, že úroveň vašich jazykových znalostí nebude tak vysoká, jak si myslel. Nenechte se napálit homonymy neboli takzvanými „false friends“. Jedná se o slovíčka, která se vyslovují nebo píšou prakticky stejně jako v češtině, ale mají naprosto rozdílný význam. Jejich užívání je často následováno nedorozuměním a mohou prozradit vaše slabiny.

Několik příkladů klasických false friends, na které si dejte při pohovoru pozor:

 • „Chef“ v angličtině znamená „šéfkuchař“. V češtině ale „šéf“ označuje nadřízeného či vedoucího. Chcete-li v angličtině mluvit o šéfovi, říkejte raději „boss“ nebo „manager“.
 • Budete-li chtít říct, že jste nějakou školu „absolvovali“, nepoužívejte slovo „absolve“ (zprostit), ale raději „complete“.
 • Až budete chtít naznačit, že dobře zapadáte do „kolektivu“, nepoužívejte pro to anglické „collective“. To totiž znamená „společný“ nebo také „družstevní“.
 • „Konkurence“ a „concurrance“ jsou také dvě odlišné věci. Zatímco konkurence je v angličtině „competition“, „concurrence“ znamená „shodu“.
 • „Aktuálně“ se do angličtiny překládá jako „currently“, a ne jako „actually“, což znamená „vlastně“.
 • „Eventuálně“ zase nemůžete v angličtině říct jako „eventually“, ale spíš „possibly“. „Eventually“ znamená anglicky „nakonec“.

Jak si vyjednat plat v angličtině?

První část pohovoru jste zvládli na výbornou. Nyní se pouštíte na tenký led – vyjednávání o odměně. O penězích se lidem špatně mluví i česky, natož pak anglicky. Vyjednávání se vám rozhodně trochu zkomplikuje, když ho nepovedete ve své rodné řeči. Opět se na to ale můžete připravit. Naučte se nejdůležitější slovní zásobu a připravte si odpovědi předem.

Pár klíčových frází pro platové vyjednávání:
„Based on my research and experience, I believe my value to the company justifies a higher salary.“„Na základě dohledaných informací i své předchozí praxe si myslím, že mám pro vaši firmu vyšší hodnotu, což by si zasluhovalo vyšší plat.“
„I understand that the initial offer is within the company’s range, but I was hoping we could explore the possibility of increasing it.“„Chápu, že vaše původní nabídka odpovídá možnostem firmy, ale doufal/a jsem, že bychom si mohli promluvit o jejím případném navýšení.“
„Considering my track record and achievements, I believe there is room for negotiation in terms of the bonus structure.“„Vzhledem k mým dosavadním výsledkům a úspěchům se domnívám, že existuje prostor pro vyjednávání ohledně systému prémií.“

Slovníček nejpoužívanějších výrazů při platovém vyjednávání na pohovorech v angličtině:

 • Salary/Compensation : Plat/odměna
 • Negotiation : Vyjednávání
 • Offer : Nabídka
 • Expectations : Očekávání
 • Benefits : Zaměstnanecké benefity
 • Raise/Increase : Přidání/zvýšení platu
 • Bonus : Prémie/bonus
 • Performance : Výkon
 • Market value : Tržní hodnota
 • Comparable salary : Srovnatelný plat
 • Competitive salary : Odpovídající plat (podmínkám na trhu)
 • Counteroffer : Protinabídka
 • Package : Plat včetně všech odměn a benefitů
 • Base salary : Základní mzda
 • Commission : Provize
 • Incentives : Pobídky (motivační program pro zaměstnance)
 • Annual review : Hodnocení zaměstnance na konci roku
 • Salary range : Platové rozpětí
 • Compensation package : Plat včetně všech odměn
 • Salary negotiation : Platové vyjednávání

Na co se ptát na konci pohovoru

A je tady konec pohovoru a s ním i obligátní otázka, jestli se nechcete na něco zeptat. Jedná se o další klíčovou fázi pohovoru, která vás nijak nepřekvapí a na kterou se proto můžete snadno připravit. Přečtěte se pár příkladů toho, na co se můžete ptát, podle toho, co vás zajímá nejvíc.

„What opportunities are there for professional development and growth?“„Jaké jsou u vás možnosti kariérního postupu a rozvoje?“*

„Can you tell me more about the company culture and how employees communicate?“„Mohli byste mi prosím říci něco o firemní kultuře a o způsobu komunikace mezi zaměstnanci?“*

„What are the next steps in the hiring process?“„Jaký bude další postup?“*

Zdvořilostní formulky v angličtině:

Jestli chcete u pohovoru vážně zazářit, zkuste do hovoru nenápadně zařadit několik hezkých, typicky britských frází.

Tady máte seznam několika nejvhodnějších:

 • „Thank you for considering my application.“ : „Děkuji, že mou žádost o práci zvážíte.“
 • „It was a pleasure meeting you.“ : „Rád/a jsem vás poznal/a.“
 • „I appreciate the opportunity to discuss my qualifications.“ : „Vážím si toho, že s vámi mohu prodiskutovat své kompetence.“
 • „Thank you for your time and consideration.“ : „Děkuji za váš čas a za pozornost.“
 • „I look forward to hearing from you.“ : „Budu se těšit, že se mi ozvete.“

Jak pohovor v angličtině zakončit

Nadešel konec pohovoru. Je načase to uzavřít ve velkém stylu. Pouhé „goodbye, see you later“ může vyznít trochu lhostejně. Máte poslední příležitost ukázat, jak jste zběhlí v jazyce Shakespeara, využijte ji.

Pro inspiraci:
„Thank you for the opportunity to interview for this position. I am very interested in the role and believe that my skills and experience align well with the requirements. I look forward to the next steps in the hiring process.“„Moc si vážím této příležitosti a pozvánky na pohovor. Mám o tuto pozici velký zájem a myslím, že mé dovednosti i zkušenosti odpovídají vašim požadavkům. Budu se těšit na další pokračování výběrového řízení.“
„I appreciate the time you’ve taken to speak with me. I believe that I would be a valuable asset to the team and contribute to the success of the company. Thank you for considering me for this opportunity.“„Děkuji, že jste si na mě udělali čas. Myslím, že bych byl/a skvělým přínosem pro váš tým a mohu napomoci vaší firmě k dalším úspěchům. Velmi si této příležitosti vážím.“
„I enjoyed our conversation today. I am confident that my skills and enthusiasm make me a strong fit for this position. I appreciate your time and consideration, and I hope to hear from you soon.“„Náš dnešní rozhovor mě moc bavil. Jsem si jistý/á, že mám dovednosti i motivaci potřebné pro tuto pozici. Děkuji za váš čas a pozornost a doufám, že se brzy ozvete.“

Tak, a jste vyzbrojeni tou správnou slovní zásobou a můžete se bez obav vydat na pohovor v angličtině. Než nastane den D, trénujte si znovu a znovu všechna možná témata, na která se může stočit řeč. Například si můžete na pracovní pohovor zahrát s kamarády nebo rodinou. Vaše odpovědi by měly znít co nejpřirozeněji, aby to náboráře přesvědčilo. Good luck!

Překlad: LexiPro
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa