Ako nájsť manažéra šťastia, ktorý prinesie do firmy radosť z práce?

16. 7. 2020

4 min.

Ako nájsť manažéra šťastia, ktorý prinesie do firmy radosť z práce?
autor
Victor Gosselin

Rédacteur

Manažér šťastia (z angl. Chief Happiness Officer) je zárukou súdržnosti medzi zamestnancami a garantom znižovania stresu vo firme. Mal by sa zároveň podieľať na zvyšovaní obratu spoločnosti. Táto všestranná pracovná pozícia, ktorá v sebe zahŕňa funkciu animátora v cestovnej kancelárii, obchodníka a lekára zároveň, nebýva vo firmách často docenená. Dôležitosť manažéra šťastia by sa však nemala podceňovať, najmä v súvislosti s prevenciou chorôb spôsobených stresom, akým je napríklad syndróm vyhorenia. Tieto choroby predstavujú dnes skutočný problém a znižujú kvalitu pracovného života. Dobrá atmosféra na pracovisku je kľúčová pre efektívne udržanie zamestnancov a je jedným z rozhodujúcich faktorov pri pozitívnom hodnotení organizácie.

Ak nájdete skúseného manažéra šťastia, zaručí vám pohodu a spokojnosť vo vašej firme a pravdepodobne zníži nadmernú fluktuáciu zamestnancov.

„Nato, aby boli zamestnanci šťastní, nestačí dať do miestnosti stolný futbal,“ Séverin Legras, manažér firmy Rhapsodies Conseil.

Náplň pracovnej pozície

Manažér šťastia je animátor firemného života. Je zodpovedný za odstránenie všetkých prekážok, ktoré by mohli ohroziť produktivitu zamestnancov. Často je mylne vnímaný ako „manažér firemných večierkov“, čo však neznamená, že nemá serióznu náplň práce s presne stanovenými úlohami.

Jeho funkcia závisí od veľkosti podniku, osobnosti riaditeľa a spôsobu náboru nových zamestnancov. Hlavnou úlohou manažéra šťastia je spájať tímy organizovaním pravidelných podujatí (napr. semináre, teambuildingy, narodeninové oslavy, športové dni, lekcie jogy, happy hours, interné súťaže, tvorivé workshopy atď.). Je povolaný riešiť určité citlivé témy, ako je napríklad zavádzanie nových stratégií, proces odkúpenia podniku, alebo jeho sťahovania. Mal by byť osobou s vysokou emocionálnou inteligenciou a so schopnosťou zlepšovať medziľudské vzťahy. Manažér šťastia je veľvyslanec, ktorý podporuje hodnoty a kultúru svojej firmy.

Na zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov používa manažér šťastia viacero motivačných nástrojov: home office, možnosť pracovať mimo kancelárie, pohyblivý pracovný čas, nové nástroje (napr. aplikácie na zlepšenie komunikácie a efektivity), individuálne a skupinové porady či prispôsobenie pracovných priestorov.

Pracovná náplň manažéra šťastia spočíva v 3 hlavných bodoch:

 • riadenie aktivít a vnútorná komunikácia
 • zhrnutie a analýza očakávaní zamestnancov
 • riadenie procesu prijímania zamestnancov a rozvoja ich potenciálu

Aké schopnosti by mal mať kandidát?

Všimnite si, či kandidátovi záleží na kontakte s ľuďmi a či má záujem o vytváranie príjemnej pracovnej atmosféry pre zamestnancov. Vhodný kandidát by mal disponovať všestrannými pracovnými schopnosťami. Musí vedieť vykonávať vyššiu riadiacu funkciu a byť zodpovednou osobou, ktorá sa nebojí výzvy.

Ako prilákať kandidáta?

Používajte anglický pojem tejto pracovnej pozície „Chief Happiness Officer“, alebo jeho slovenský ekvivalent „manažér šťastia“. Navodzuje pocit nového rozmeru slobodnej firmy.

Zdôraznite, že hlavnou náplňou pozície je zastávať úlohu kľúčového manažéra pre teambuilding. Nezabudnite spomenúť úlohy naprieč spoločnosťou, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spokojnosti zamestnancov. Predstavte svoju organizáciu a predovšetkým jej hodnoty. Spomeňte významné ocenenia a úspechy, ktoré spoločnosť dosiahla (najmä za oddelenie HR).

Uveďte tiež rozsah činností, veľkosť tímu a typ pracovného prostredia (open space, samostatné kancelárie, flex office a iné).

Požadované schopnosti

Nikto sa nenarodí ako manažér šťastia. Môžete sa ním však stať aj napriek predošlým negatívnym pracovným skúsenostiam. Táto profesia si vyžaduje pevné základy v oblasti riadenia a psychológie, ako aj v oblasti ľudských zdrojov.

Čo sa týka požadovaného vzdelania, uprednostnite kandidáta s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v oblasti obchodu alebo manažmentu. Vítaní sú aj kandidáti, ktorí majú znalosti z oblasti marketingu, psychológie alebo ľudských zdrojov.

Vhodní sú aj kandidáti vyškolení v oblasti NLP (neurolingvistické programovanie), nenásilnej komunikácie, sofrológie (metóda na harmonizáciu mysle) či pozitívnej psychológie.

Ideálni sú tí záujemcovia, ktorí majú predošlú skúsenosť v podobnej funkcii a sú schopní riešiť kritické situácie.

To, či budete na tejto pozícii potrebovať anglicky hovoriaceho zamestnanca (a na akej úrovni), je individuálne a závisí to od úrovne internacionalizácie vašej spoločnosti.

Nevyhnutnosťou je aj schopnosť ovládať základné nástroje, akými sú Excel, Word, prípadne aj interné komunikačné programy, napríklad Slack.

Z mäkkých zručností (soft skills), ktoré môžeme od kandidáta očakávať, spomenieme bezhraničný optimizmus, empatia, altruizmus, tvorivosť pri zavádzaní inovatívneho riadenia a aktívne počúvanie.

Výberové konanie

Výberové konanie začína telefonickým rozhovorom s kandidátom, pokračuje dvoma osobnými stretnutiami za prítomnosti manažéra ľudských zdrojov a riaditeľa spoločnosti.

Kandidátovi dajte za úlohu vytvoriť príjemné pracovné prostredie, preukázať schopnosť znížiť napätie na pracovisku a definovať postup, ktorým to chce dosiahnuť.

Príklady vhodných otázok pre kandidáta:

 • Akými krokmi by ste dosiahli zvýšenie produktivity svojho tímu?
 • Aké aktivity by ste zaviedli na posilnenie angažovanosti zamestnancov do firemných aktivít?
 • Ako osoba zodpovedná za teambuilding, aké kroky by ste podnikli na organizovanie jednotlivých aktivít?
 • Akým spôsobom ohodnotíte spokojnosť zamestnancov?
 • Akými ukazovateľmi výkonnosti (z angl. KPI, Key Performance Indicators) by ste zhodnotili efektívnosť svojich krokov?
 • Ako by ste definovali dobrého manažéra šťastia?
 • Ako by ste viedli skupinové porady?
 • Aké inovatívne postupy by ste použili na vytvorenie príjemného prostredia vo firme?

Na toto pri pohovore nezabudnite

 • Pri tejto pozícii je viac ako inokedy nevyhnutné dopodrobna predstaviť štruktúru spoločnosti, jej hodnoty a kultúru.
 • Je dôležité informovať kandidáta o požiadavke na ovládanie cudzieho jazyka a oboznámiť ho s medzinárodným postavením spoločnosti.
 • Vysvetlite kandidátovi dôvod výberového konania (rýchly rast spoločnosti, kritická situácia atď.). Podrobne rozoberte požiadavky na uchádzača.
 • Špecifikujte hlavné ciele pracovnej pozície, ako aj spôsob hodnotenia výkonnosti.
 • Načrtnite veľkosť tímu a rozmanitosť budúcich spolupracovníkov.
 • Napokon by ste nemali zabudnúť na najdôležitejšie udalosti v priebehu roka. Spomeňte prípadné mesačné či týždňové firemné rituály, ako aj rôzne ponúkané výhody (firemné aktivity, partnerstvá s organizáciami).

Nejde iba o darčeky pre zamestnancov. Je to o premýšľaní, stratégii, vízii spoločnosti a ich zosúladení s potrebami všetkých,“ Joanna Beaufoy, manažérka šťastia zo spoločnosti Haigo.

“Happiness manager sám nedokáže v práci spraviť ľudí šťastnejšími. Musí úzko spolupracovať s top manažmentom, ktorý pretaví potreby tímu do systematických zmien. Je to oveľa viac než len ovocie v kancelárii zadarmo či “cool” priestory.”
Katarína Milová, manažérka šťastia v spoločnosti Sygic.

Základné pojmy

 • Spokojnosť v práci: všetky faktory, ktoré pravdepodobne ovplyvňujú kvalitu života zamestnancov na pracovisku, ako napríklad bezpečnosť, hygiena v priestoroch, ochrana zdravia zamestnancov, fyzické a psychosociálne vplyvy či ergonomika pracovného priestoru.
 • Ergonomika: vedný odbor o prispôsobovaní prostredia v pracovnom procese aj v bežnom živote potrebám človeka s ohľadom na zdravie, komfort a bezpečnosť.
 • ERP (z angl. Enterprise Resource Planning), plánovanie podnikových zdrojov: informačný systém umožňujúci každodenné riadenie a monitorovanie všetkých informačných a prevádzkových služieb spoločnosti.
 • Flexibilita: schopnosť organizácie vopred sa prispôsobiť zmenám svojho prostredia.
 • Onborading / Offboarding: postupy prijímania a odchodov pracovníkov do/zo spoločnosti
 • Open space: otvorená kancelária, ktorá uľahčuje vymieňanie nápadov a interakciu spolupracovníkov.
 • Indikátor spokojnosti: hodnotí spokojnosť zamestnancov na pracovisku v závislosti od pracovných podmienok, pracovného prostredia alebo medziľudských vzťahov.
 • CSR (z angl. Corporate Social Responsibility), spoločenská zodpovednosť firiem: dobrovoľný záväzok firiem s cieľom rešpektovať sociálne, enviromentálne a ekonomické princípy trvalo udržateľného rozvoja.

Aká odmena prináleži Manažérovi šťastia?

Výška platu závisí od skúseností kandidáta.

Začínajúci manažér šťastia môže očakávať hrubú mesačnú mzdu od 1200 eur, zatiaľ čo kandidát s viacročnými skúsenosťami môže požadovať hrubú mesačnú mzdu 1 800 eur.

Využite skúšobnú dobu na hodnotenie

Požiadajte vedenie o stanovisko ku kvalite vzťahov manažéra šťastia s ostatnými spolupracovníkmi.

Uistite sa, že manažér šťastia pomáha znižovať úroveň stresu a mieru neprítomnosti zamestnancov v práci. Skontrolujte, či sú organizované podujatia úspešné (miera účasti, úroveň spokojnosti účastníkov).

Dokáže manažér šťastia efektívne sprostredkovať informácie ostatným zamestnancom? Obráťte sa na svojich kolegov a overte si, či sú kreatívne návrhy nového manažéra šťastia v súlade s ich očakávaniami.

Preložila: Martina Milcent

Preberané témy