Ako funguje odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov?

23. 7. 2020

1 min.

Ako funguje odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov?

Po prepuknutí pandémie Národná rada Slovenskej republiky prvýkrát schválila dňa 3. 4. 2020 novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Touto novelou prijali jedno z opatrení, ktoré malo pomôcť ekonomicky zasiahnutým živnostníkom a zamestnávateľom. Novela zákona o sociálnom poistení je účinná odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov, teda od 6. 4. 2020.

Na základe viacerých okolností dňa 24. 6. 2020 nadobudlo účinnosť ďalšie nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vyššie spomenuté nariadenie vlády umožňuje ďalší odklad platenia sociálneho poistenia a povinných príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie pre SZČO, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie jún 2020 do 31. decembra 2020. Táto výnimka sa aj naďalej týka samostatne zárobkovo činných osôb a zamestnávateľov, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v platnom znení o 40 % a viac.

Možnosť odkladu odvodov sa týka poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Poistné platené zamestnancom, ale odvádzané jeho zamestnávateľom, je zamestnávateľ aj naďalej povinný odvádzať v pôvodne stanovených termínoch splatnosti.

Preberané témy