Kontextuálna inteligencia: schopnosť, s ktorou sa rozhodnete lepšie

15. 4. 2021

5 min.

Kontextuálna inteligencia: schopnosť, s ktorou sa rozhodnete lepšie
autor
Cristina Fernández

Periodista Freelance

Vedieť robiť správne rozhodnutia je základom každej dobrej profesionálnej kariéry. Tí najúspešnejší ľudia sa vyznačujú tým, že majú schopnosť vnímať dianie okolo seba objektívne a neskreslene, zbadať príležitosť skôr ako všetci ostatní a podľa toho aj konať. V tomto prípade nejde o kvantitu akademických poznatkov, skôr o to, ako rýchlo porozumiete zmenám, prispôsobíte sa im a využijete ich vo svoj prospech tak, aby vám namiesto chaosu a destabilizácie priniesli úžitok. Táto kontextuálna (alebo aj situačná) inteligencia je veľmi užitočná v pracovnom prostredí, ktoré je čoraz neistejšie a navyše podstupuje neustále zmeny. Vysvetlíme vám jej princíp, aký typ osobnosti ju má najrozvinutejšiu a ako na nej môžete zapracovať aj vy.

Čo je to kontextuálna alebo situačná inteligencia?

Pokiaľ ide o meranie inteligencie, najpopulárnejšou metódou je už od nepamäti skúmanie inteligenčného kvocientu, teda IQ, ktoré sa zameriava predovšetkým na analytické zručnosti, čiže jazykové alebo matematické schopnosti.

Podľa amerického psychológa Howarda Gardnera, otca teórie mnohonásobnej inteligencie, však existujú aj iné druhy inteligencie, ktoré s akademickými znalosťami jedinca majú veľmi málo spoločného. Práve tie v poslednej dobe vzbudzujú čoraz väčší záujem v pracovnom prostredí. Snáď najznámejším príkladom, no zďaleka nie jediným, je emocionálna inteligencia, teda EQ. Vďaka nej dokážeme pracovať s našimi emóciami tak, aby nám pomohli prispôsobiť sa podmienkam nášho pracovného prostredia.

Rozoznávame aj inteligenciu, ktorá sa viaže k intuícii a skúsenostiam a pomáha nám úspešne si zvyknúť na neznáme či neisté situácie. Reč je o kontextuálnej alebo situačnej inteligencii, ktorú ako prvý zmieňuje Robert Sternber, psychológ a profesor na univerzite v Yale. Tento druh inteligencie je jednou z troch podzložiek triarchickej teórie inteligencie:

 • analytická zložka,
 • kreatívna zložka,
 • kontextuálna alebo situačná zložka. Posledná spomenutá sa viaže k skúsenosti alebo k tomu, čo ľudovo nazývame „škola života”, a je základným predpokladom k úspešnému fungovaniu v reálnom svete.

Podľa Taruna Khannu, profesora Obchodnej školy na Harvarde, je kontextuálna inteligencia „schopnosť porozumieť limitom našich vedomostí a prispôsobiť ich prostrediu odlišnému tomu, v ktorom sa rozvinuli a boli používané”. Khanna využíva tento koncept na vysvetlenie rôznych fenoménov vo svete obchodu a pýta sa napríklad: „Prečo niečo, čo funguje na jednom mieste, nefunguje vždy aj na inom?“ Dôvod sa môže zdať prostý. Často sa totižto pokúšame aplikovať rovnaké riešenie na rovnaký problém, ale zabúdame zohľadniť kontext. V praxi to znamená, že neberieme do úvahy aspekty miestnej kultúry, iné názory, rozličné spôsoby konania či vystupovania. Ignorovanie takéhoto kontextu môže rýchlo zmeniť príležitosť na neúspech.

Ďalšou charakteristikou tejto inteligencie je to, čo Matthew Kutz, profesor psychológie na Štátnej univerzite v Texase, nazýva trojrozmerné myslenie (3D thinking), pomocou ktorého myseľ využíva „retrospektívu, prítomnosť a predvídavosť na riešenie daného problému”. To znamená, že tí, ktorí majú situačnú alebo kontextovú inteligenciu, sú schopní získať cenné informácie o ľuďoch, ich postojoch a správaní v minulosti, a potom ich aplikovať na aktuálny okamih, aby zistili, ako správne konať.

V ktorom bode vašej kariéry sa vám zíde?

Vedenie tímu alebo podnikanie

Lepšie pochopenie skutočného sveta vám umožňuje robiť lepšie rozhodnutia. Práve preto je tento typ myslenia čoraz viac vyhľadávaný u vedúcich pracovníkov a iných vysokých pozícií. Joseph Nye, ďalší významný harvardský profesor, definoval situačnú inteligenciu už v roku 2008, ako „schopnosť porozumieť vyvíjajúcemu sa prostrediu a využiť momentálne trendy. Presnejšie povedané, kontextová inteligencia je intuitívna diagnostická zručnosť, ktorá pomáha vodcovi zosúladiť taktiku s cieľmi a vytvárať inteligentné stratégie v nových situáciách.

Z jeho pohľadu je pochopenie kontextu nevyhnutné pre efektívne vedenie, pretože „lídri s kontextovou inteligenciou majú schopnosť chytiť nové vlny a zviesť sa na nich k úspechu“. Vidia príležitosti tam, kde ich iní prehliadajú a zároveň podstupujú menšie riziká. Najbežnejší príklad? Stávka Jeffa Bezosa o tom, že založí online obchod desiatky rokov predtým, ako málokto tušil, čo slovo online vôbec znamená.

Kontextuálna inteligencia v bežnom živote

Tento typ inteligencie sa zíde nielen manažérom a podnikateľom – hojne ho využijú aj iné pracovné pozície. Schopnosť uvažovať kontextuálne vám pomôže navigovať kariéru tým najlepším možným smerom. Môžete ju napríklad uplatniť v rámci nového projektu alebo tvárou v tvár výzvam súčasnej pandémie.

Aby Sternberg lepšie ilustroval užitočnosť tohto typu inteligencie v pracovnom prostredí, predkladá hypotetický scenár. Predstavte si, že vo firme je istý zamestnanec, ktorý miluje svoju prácu, kolegov a miesto, kde žije, no nemôže vystáť svojho nadriadeného. Keď ho kontaktoval headhunter s lákavou pracovnou ponukou v neďalekom meste, odmietol ju. Namiesto toho odporučil na pozíciu svojho nadriadeného, ktorý ponuku prijal.

Sternberg zvýrazňuje brilantnosť takéhoto manévru. Zamestnanec si udržal prácu, ktorú miloval a zároveň sa zbavil jediného aspektu, ktorý mu na práci prekážal: svojho šéfa. Vskutku win-win situácia.

Ako zistiť, či zvládame umenie kontextuálnej inteligencie

Pre ľudí s kontextuálnou inteligenciou je charakteristické, že v porovnaní s ostatnými majú lepšiu kontrolu nad novými či neobvyklými situáciami. Za toto vďačia svojej schopnosti vnímať atribúty situácie ležiace mimo ich technických vedomosti a posúdiť ich pred tým, než dospejú ku konečnému stanovisku. Výsledkom je jednoducho lepšie rozhododnutie.

Podľa Khannovej teórie pomáha rozvoju situačnej inteligencie skúsenosť s odlišnými kultúrami, či už práca s ľuďmi s rozmanitým kultúrnym pozadím alebo priamo čas strávený v zahraničí. Takáto skúsenosť je tiež často cenená zamestnávateľmi. Štúdia vykonaná konzultačnou spoločnosťou McKinsey ukazuje, že spoločnosti, ktoré si zakladajú na diverzite, sú inovatívnejšie a dosahujú väčšie zisky. Podľa ďalšej štúdie spoločnosti Cloverpop sa inkluzívne tímy rozhodujú lepšie v 87 % prípadov.

Kutz predkladá 12 spôsobov, ktoré vám pomôžu tento typ inteligencie identifikovať:

 1. Mentalita budúcnosti: máte chuť napredovať a je vám jasné, čo chcete dosiahnuť.
 2. Schopnosť ovplyvniť: používate interpersonálne zručnosti, aby ste pozitívne a bez nátlaku ovplyvnili konanie a rozhodnutia druhých.
 3. Spoločenská zodpovednosť: zaujímate sa o sociálne trendy a problémy.
 4. Kultúrna citlivosť: preferujete a propagujete diverzitu a rôznorodosť v rozličných prostrediach.
 5. Multikultúrne vedenie: máte schopnosť ovplyvniť postoje a správanie vašich kolegov v etnicky pestrom prostredí.
 6. Kontextuálna analýza: viete, ako interpretovať podnety a správne reagovať v dynamickom a premenlivom prostredí.
 7. Nositeľ zmeny: máte odvahu klásť náročné otázky, aktívne čelíte výzvam a priamo iniciujete zmeny.
 8. Konštruktívne využitie osobného vplyvu: využívate svoje sociálne zručnosti a vlastný vplyv so zámerom konštruktívneho a efektívneho pôsobenia na správanie a rozhodovanie vášho okolia.
 9. Analýza vedomostí: ste schopní ohodnotiť svoju vlastnú prácu a poznáte svoje slabé a silné stránky.
 10. Kritické myslenie: viete prepojiť rôzne odvetvia a všimnúť si ich vzájomné vzťahy, čím odkrývate nevšedné aspekty problému a náhľady, ktoré väčšina ľudí spozoruje len zriedkavo.
 11. Architekt konsenzu: ste schopní predostrieť rôzne pohľady na problematiku, poradiť si s konfliktmi a vytvoriť obojstranne výhodné situácie.
 12. Vedomie vyššieho cieľa: v prostrediach, v ktorých funguje istá hierarchická dynamika, ste schopní pochopiť a ukázať, aký vplyv má práca jednotlivca na kolegov, nadriadených a podriadených.

Máte ju? Využívate ju? Rozviňte ju!

Nadväzujúc na Khannovu teóriu, podnetnými pre rozvoj kontextuálnej inteligencie sú také spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí z rôznych kultúr a ktoré spolupracujú s ľuďmi z rôznorodých prostredí.
Kutz zas vo svojej knihe Kontextuálna inteligencia (pozn. prekl. voľný preklad z anglického originálu: Contextual Intelligence) argumentuje, že pre pochopenie a následné úspešné využitie tejto inteligencie sú najzásadnejšie tri procesy, ktoré umožňujú posúdiť situáciu v širšej perspektíve:

 • Prijmite komplexitu a obklopte sa rozličnými ľuďmi. To vám pomôže lepšie pochopiť názory ostatných, zvýšiť vašu kreativitu a rozšíriť vaše obzory.
 • Buďte kritickí k svojím vlastným postojom. Pochopte, že v mnohých prípadoch sú vaše názory ovplyvnené vašimi skúsenosťami a presvedčením, čo im nemusí pridávať na presnosti alebo validite. Skúste sa od nich nachvíľu odpútať a vcítiť do kože toho druhého.
 • Rozširujte a prehlbujte svoje znalosti o svete. Čítajte, informujte sa, sledujte výrazné osobnosti, pestujte kultúrny život. Ale hlavne, snažte sa diverzifikovať všetky svoje zdroje informácií, aby ste svet vnímali z globálneho hľadiska.

Vraví sa, že vizionári a úspešní vodcovia majú tejto inteligencie na rozdávanie. Teraz, keď už viete o čo presne ide, stačí vám situačnú inteligenciu zapojiť v každodennej praxi a svoje ciele budete mať zas o krok bližšie.

Preložila Veronika Michalková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy