CENTRUM HÁJEK

CENTRUM HÁJEK

Ten počáteční šok je asi pro všechny rodiče stejný. Očekáváte narození zdravého dítěte, ale realita je nakonec jiná. Marcel s manželkou chtěli synovi, který má těžké mentální i tělesné postižení, do budoucna zajistit tu nejlepší každodenní péči. Zároveň si přáli, aby tuto možnost měli i ostatní děti a rodiče. I to bylo impulzem pro vznik celého projektu CENTRUM HÁJEK.

Pokud chcete svému dítěti otevřít dveře k co nejlepší kvalitě budoucího života, nemůžete se soustředit pouze na uspokojování jeho základních životních potřeb; dát mu najíst, přebalit ho a pomazlit se s ním. Musíte si stanovit koncepci, jak budete pracovat na rozvoji jeho rozumových dovedností, třeba prostřednictvím speciálního pedagoga a ergoterapeuta, a pohybových dovedností za pomoci fyzioterapeuta. Tohle vše ale nemůže rodič zvládnout sám jako jediný voják v poli. Při veškeré dobré vůli rodič není odborník, chybí mu zkušenosti a potřebné pomůcky a přístroje. Proto chtěli v CENTRU HÁJEK založit zařízení, které pomůže rodičům tím, že mohou pod jednou střechou využít pomoc vzdělaných odborníků, kteří celodenně o jejich dítě pečují a pracují s ním. Oni pak mohou zůstat prostě rodiči.

Na skutečnosti, že se vám narodí dítě s postižením, je podle Marcela nejpodstatnější dovršení bodu smíření se s faktem, že to bude jinak, než jak jste si sami přáli. Každý máme tento bod uvědomění si reality časově rozdílně nastavený. Někteří rodiče mají často tendenci zacházet se svým dítětem jako se zdravým, a pokud to jde, umístí ho do běžné školky, a to často navzdory jeho objektivně těžkému postižení s tím, že je to pro něj přece to nejlepší v rámci společenské integrace. U lehčích typů handicapu je to samozřejmě ideální řešení, zdraví vrstevníci jej motivují k lepším výsledkům ve všech směrech, ale u dětí s těžkým handicapem je to špatné řešení. Často do centra přichází děti už ve vyšším věku, kdy je samotná rehabilitace velmi náročná, a posun dítěte už není takový, jaký by byl, kdyby přišlo v ranějším věku. Čím dřív se tedy rodiče smíří s tím, že potřebují pro své dítě speciální péči, tím lépe nejen pro něj, ale i pro ně samotné. 

Marcel je původně grafik a ilustrátor. Dodnes má s manželkou malou reklamní agenturu, ale v porovnání s minulostí v ní participuje už spíš minimálně.

Pokud se jim podaří vyšetřit nějaký volný čas, vyráží Marcel s manželkou na kola do Českého lesa. Dobře to tam znají, na podzim je to úplný houbařský ráj. Jinak jsou jejich víkendy většinou pracovní, to je dáno neustále narůstající administrativou, osobní účastí na různých akcích spojených s prezentací projektu a podobně. CENTRUM HÁJEK je v podstatě takové jejich páté dítě.

Pracovní den Kláry začíná přípravou individuálních plánů pro jednotlivé klienty a stanovením konkrétního terapeutického cíle za využití různých didaktických pomůcek a her.

Základem úspěchu terapie je vzájemná komunikace se samotnými klienty, případně s jejich rodiči (zákonnými zástupci) a jejich zpětná vazba. Po ukončení terapie následuje vyhodnocení průběhu s jasným konstatováním, zda bylo, nebo případně nebylo (a proč), dosaženo naplánovaného denního cíle a důležité je i provedení systematického záznamu výstupů, o které je možné se opírat při následné budoucí práci s klientem.

Dříve pracovala v mateřské školce a tak není divu, že ji na práci nejvíce baví sledovat šťastné obličeje dětí. Užívá si radost z jejich úsměvu, pochvaly anebo i potlesku. V CENTRUM HÁJEK je od prosince roku 2019.

Líbí se jí, že může využívat firemní benefit vzdělávání nebo možnost čerpat studijní volno, které firma plně proplácí. Ve volném čase se věnuje hlavně rodině, se kterou ráda vyrazí někam sportovat.

Úkolem Konstantina je připravovat pro každé dítě individuální plán rehabilitace při zvážení jeho fyzických a mentálních možností. Navrhuje tedy kombinaci jednotlivých metod rehabilitace pro každé konkrétní dítě tak, aby byl pro něj pobyt v centru příjemný a získaný přínos co největší. Metoda TheraSuit dává fyzioterapeutům hodně možností. Pomáhá jim dětského klienta postavit na nohy, zároveň umožňuje díky nastavitelné zátěži, kterou dítě musí překonávat, korekci nežádoucích pohybů a dosažení správného držení těla. Když má terapeut fantazii, dokáže pro dítě vymyslet s touto metodou opravdu zajímavá cvičení a posunout ho dopředu.

Původem je z Běloruska, kde fyzioterapii vystudoval a nějakou dobu tam také pracoval. Potom několik let žil na Slovensku a pracoval s metodou podobnou TheraSuit, se kterou v CENTRUM HÁJEK pracuje dnes. Tam ho oslovili právě manželé Šikovi, kteří tam jezdili se synem na rehabilitační pobyty. Velmi ho zaujal jejich přístup a názory na to, jak má léčebná rehabilitace a péče o děti s handicapem vypadat. S manželkou, která je také fyzioterapeutkou, se tedy přestěhovali do Čech a pracují tady. Dnes sem za nimi jezdí i původní klienti ze Slovenska, Lotyšska nebo Ruska.

Nejkrásnější jsou pro Konstantina společně dosažené pokroky, radost samotných dětí a vděčnost jejich rodičů. Když jim po ukončení rehabilitace například rodiče zavolají, že se jejich dcerka právě dnes sama poprvé přesunula z vozíčku na postel, je to skutečná nádhera. Konstantin tuto práci dělá už více než 14 let, ale prožívat ty neuvěřitelné chvíle ho nikdy neomrzí.

Konstantin s manželkou tráví dovolené nejčastěji u příbuzných na Slovenku či v Bělorusku. Rád chodí do přírody a na pěší výlety. Česká republika mu v tomto směru poskytuje hodně možností, považuje ji za opravdu krásnou. Hodně památek i krásná příroda, uprostřed které v CENTRU HÁJEK navíc pracuje. Protože má Konstantin manželku ze stejného oboru, je pro ně práce zároveň časté společné téma rozhovorů. Oba je to velmi baví a přináší jim každodenní profesní uspokojení.

Pracovní den Martiny je dán plánem, který jí určuje počet klientů, kterým se bude věnovat. Je potřeba k nim přistupovat individuálně, neboť každý klient má rozdílné potřeby a schopnosti. Pro Martinu je důležitá pečlivá příprava, neboť samotnou terapii ovlivňuje aktuální zdravotní stav a nálada klienta. Je potřeba umět zareagovat na nečekaný průběh terapie (vzdor, neochota spolupracovat atd.) a vymyslet jinou náhradní činnost.

V práci je zhruba od začátku tohoto roku a největší radost má vždy z toho, když se někomu z jejich klientů podaří udělat pokrok. Sama k tomu totiž může přispět. Aktuálně pracuje v týmu o cca 20 zaměstnancích.

Mezi její koníčky patří obecně sport, konkrétně házená. Ráda tráví také čas v přírodě nebo si přečte zajímavou knížku.

Od vlastního příběhu k dalším

Manželům Šikovým se po třech zdravých dětech narodil v roce 2007 syn Samuel, který si do života přinesl velmi těžké kombinované postižení. Jeho narozením se v podstatě začala psát historie projektu CENTRUM HÁJEK. Následující roky totiž byly pro rodinu Šikových ve znamení hledání cest a způsobů, jak pro syna zajistit tu nejkvalitnější léčebnou rehabilitaci. V Čechách se jim takovouto péči najít nedařilo, proto za ní jezdili hlavně do zahraničí. Tam zjistili, že léčebná rehabilitace může vypadat úplně jinak, než jak byli doposud zvyklí z ČR a s mnohem lepšími výsledky. A tak bylo rozhodnuto, vybudují vlastní centrum sociálních a rehabilitačních služeb. V roce 2011–2012 ještě se společníkem částečně zrekonstruovali bývalý hotel Hájek a v roce 2013 zahájili prvotní provoz centra.

Denní stacionář a sociální rehabilitace

CENTRUM HÁJEK začalo jako první v pořadí poskytovat sociální službu – Denní stacionář. Jeho současná okamžitá kapacita je 15 klientů. Bonusem je skutečnost, že v rámci pobytu má každý dětský klient k dispozici přibližně dvě hodiny léčebné rehabilitace denně. Následně zaregistrovalo službu Sociální rehabilitace. Hlavní myšlenkou je nácvik takových dovedností, které vedou k tomu, aby dítě zvládalo v mezích svých možností (mentálních a fyzických) běžné každodenní úkony bez pomoci další osoby a bylo tak do budoucna co nejvíce samostatné.

Další služby

Další službou, kterou CENTRUM HÁJEK nabízí, jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde v rámci individuálního sociálního poradenství pomáhá jednotlivým rodinám s handicapovanými dětmi. Radí jim, jak maximálně účinně uplatnit svá práva a jaké další možnosti v rámci sociální podpory od státu v podobě příspěvků a sociálních dávek mohou využívat. Poskytuje také Odlehčovací službu, která pomáhá rodinám v nenadálých životních situacích, kdy se nemohou o své dítě sami postarat, anebo si potřebují odpočinout od náročné 24hodinové péče.

Pro koho tu jsou?

V České republice se narodí ročně zhruba 4 000 dětí, které potřebují určitou specifickou péči. Jde především o dětské klienty s DMO (dětskou mozkovou obrnou), s vrozenými vadami nebo postižením získaným během komplikovaného porodu. Klienty CENTRA HÁJEK jsou především děti s pohybovými problémy v kombinaci s mentálním postižením. Všechny služby centra jsou určeny pro handicapované děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od jednoho roku do 15 let. CENTRUM HÁJEK pomáhá všem potřebným bez ohledu na místo jejich bydliště z celé ČR. Prostřednictvím svých služeb tak denně pomáhá přibližně dvěma desítkám dětí.

Speciální rehabilitační péče = nestátní zdravotnické zařízení

Následně zaregistrovalo statut nestátního zdravotnického zařízení, které se zaměřuje na poskytování rehabilitačních služeb pro dětské klienty. Podařilo se mu získat licenci, která jej opravňuje k využívání unikátní celosvětově úspěšné speciální neurorehabilitační metody TheraSuit a společně s kombinací doprovodných fyzikálních terapií (magnetoterapie, oxygenoterapie, leaser atd.) dosahuje u klientů velmi příznivých dlouhodobých výsledků. 

Vložit profil na své webové stránky